Front End (Giao diện người dùng)

Để trình bày cách tạo ứng dụng Web3 trên Kurate, chúng tôi đã phát hành một ứng dụng khung để những người khác có thể phát hành phiên bản nhãn trắng của nó. Nó được xây dựng bằng React và TypeScript với sự trợ giúp của useDapp trên Ethereum. Sử dụng MetaMask để chuyển sang Mạng Goerli Test Network. Sử dụng Goerli faucet để nhận một số mã thông báo thử nghiệm để dùng thử ứng dụng. Có thể tìm thấy bản demo hoạt động của ứng dụng.

Overview of Databases - Tổng qua về cơ sở dữ liệu

Mint Database - cơ sở dữ liệu Mint

Mint Row

About the Database - Giới thiệu về cơ sở dữ liệu

Include View - Bao gồm chế độ xem

Minting -Đúc tiền

Exclude View - Loại trừ chế độ xem

Curator View -chế độ xem người quản lý

Database View - chế độ xem cơ sở dữ liệu

Logchain - Chuối đăng nhập

Tải lên hàng loạt

Bạn có thể tải lên hàng loạt nội dung khi bắt đầu hợp đồng bằng Google Trang tính.

bằng cách sử dụng điểm cuối /mintDatabase/bulk, sau đó gửi một json của biểu mẫu

{
 "docs": [
   "13yW4zdun6icSTQ7mb22p21asG6wiWv0oqXpzTQBzVW8"
  ]
}

Trang tính 1 phải có mô tả của lược đồ cơ sở dữ liệu là hàng đầu tiên. Sau đó, các hàng sau sẽ có dữ liệu.

Trang tính 2 phải có các tham số cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu sau đó sẽ được đúc cùng với dữ liệu đi kèm.

Last updated