Smart Contract

Hợp đồng thông minh

Để tương tác trực tiếp với hợp đồng thông minh KurateDAO, API như sau. Hợp đồng thông minh có thể được tìm thấy trên Github .

Cơ sở dữ liệu

Databases (Cơ sở dữ liệu)

mintDatabase

function mintDatabase(
  string memory title, 
  string memory description, 
  string memory curatorName, 
  string memory curatorUrl, 
  uint timeoutCrowd, 
  uint timeoutCurator, 
  uint thresholdCurator,
  string memory jsonSchema
) public payable

getDatabasesAll

function getDatabasesAll() public view returns(DatabaseSimple[] memory)

Schema (lược đồ)

Một JSON Schema được lưu trữ trong hợp đồng thông minh để khách hàng biết liệu các hàng có phù hợp với cấu trúc của cơ sở dữ liệu hay không.

{
   "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
   "description": "VIPs",
   "type": "object",
   "properties": {
     "name": {
       "type": "string"
     },
     "guests": {
       "type": "number"
     }
   },
   "required": ["name","guests"]
}

Row Method (Phương pháp hàng)

Mint Row ( phải trả)

function mintRow(uint databaseId, string memory json) public payable

Get Rows

function getRows(uint databaseId) view public returns ( RowSimple[] memory)

Stake Row (phải trả)

function stakeRow(uint databaseId, uint rowId, Decision decision) public payable

Adjudicate Row

function adjudicateRow(uint databaseId, uint rowId, Decision decision) public

Burn Row

function burnRow(uint databaseId, uint rowId) public

Cơ sở dữ liệu là một living document. Cũng giống như người quản lý có khả năng thêm một hàng vào cơ sở dữ liệu, họ cũng có khả năng loại bỏ (ghi) một hàng khi nó bây giờ còn hữu ích.

Khác

Chạy Cron Job

function cron() public

Để phân xử các phần tử đã vượt quá khoảng thời gian chờ của đám đông và người quản lý, một hàm cron (bộ lập lịch) cần được gọi khoảng một lần mỗi phút. Ai gọi điều này đầu tiên trong mỗi chu kỳ khối sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ

Events (Sự kiện)

event MintedDatabase(uint databaseId);
event MintedRow(uint databaseId, uint rowId);
event Staked(uint databaseId, uint rowId);
event Adjudicated(uint databaseId, uint rowId, Decision decision);
event BurntRow(uint databaseId, uint rowId);
event Croned();

Structs (cấu trúc)

Database (cơ sở dữ liệu)

struct Database {
  uint              id;
  string             title;
  string             description;
  string             curatorName;
  string             curatorUrl;
  uint              timeoutCrowd;
  uint              timeoutCurator;
  uint              thresholdCurator;
  string             jsonSchema;
  address             owner;
  uint              timestamp;
  Row[]              rows;
}

Row

struct Row {
  uint              id;
  string             json;
  uint              timestamp;
  mapping(uint => Stake)     stakes;
  uint              stakeLength;
  address             owner;
}

Stake

struct Stake {
  uint              amount;
  Decision            decision;
  Stage              stage;
  address             owner;
  uint              timestamp;
}

Decision

enum Decision { 
  INCLUDE, 
  EXCLUDE, 
  TBD 
}

Stage

enum Stage { 
  CROWD, 
  CURATOR, 
  DATABASE 
}

Last updated