Liên kết và Hợp đồng

Ví dụ được xây dựng bằng KurateDAO

  • DAOvelopers: Web3 Job Board

  • SatoshiList: Danh sách cảm ứng Midas cho VC tiền điện tử

  • YottaLand: Pintrest, nhưng dành cho NFT (sắp ra mắt)

Hợp đồng

KurateDAO:0x9F422615a9Fec6bc8261D70A5a6F90c195DacD32

  • Gnosis (sắp ra mắt)

  • Trang tổng quan Dune (sắp ra mắt)

Last updated