JSON API

Giới thiệu

Người dùng đang duyệt cơ sở dữ liệu không cần phải thiết lập tài khoản MetaMask. Đối với giao diện người dùng web, có thể hữu ích nếu có điểm cuối JSON để truy vấn các hàng hiện có trong cơ sở dữ liệu được quản lý. Một số thiết bị KurateDAO có thể truy cập được thông qua các điểm cuối JSON. Enpoint được sử dụng tốt nhất với việc sử dụng với Axios , Fetch hoặc ứng dụng khách HTTP tương tự.

Tài liệu API JSON

https://api.kuratedao.xyz/

Last updated